Privacy Policy

Hieronder treft u onze privacy policy. Heeft u er vragen over? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Definities

In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 1. MacGyver: de gebruiker van deze privacy statement: SideShow Media BV h.o.d.n. MacGyver gevestigd aan de de Vriesstraat 16, (3261 PC) te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24331830;
 2. betrokkene: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met MacGyver, dan wel de natuurlijke persoon die namens een bedrijf contact heeft opgenomen met MacGyver i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen MacGyver en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die MacGyver middels de website aanbiedt;
 4. website: de website www.MacGyver.nl en www.MacGyver.marketing die door MacGyver wordt beheerd;
 5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
 6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Persoonsgegevens

 1. Voor MacGyver is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt MacGyver volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. MacGyver gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
 3. MacGyver verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan MacGyver heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met MacGyver.
 4. MacGyver verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • Surfgedrag;
 • Locatiegegevens;

Welke persoonsgegevens door MacGyver worden verwerkt hangt er vanaf of de betrokkene wel of geen account heeft op de website en of de betrokkene namens een bedrijf handelt.

 1. MacGyver verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
 2. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. MacGyver kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. MacGyver raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat MacGyver zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met MacGyver middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal MacGyver de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Grondslag en doeleinden van de verwerking

 1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.
 2. MacGyver verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
  • het uitbrengen van een offerte;
  • het tot stand komen van de overeenkomst;
  • om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
  • om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
  • om te voldoen aan administratieve plichten;
  • om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
  • om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
  • om de website en de dienstverlening van MacGyver te verbeteren;
  • het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
 3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
 4. MacGyver zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
 5. MacGyver verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. MacGyver streeft naar minimale gegevensverwerking.
 6. MacGyver zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Profilering

 1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan MacGyver heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken.
 2. Het doel van profilering is:
  • de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan MacGyver vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
  • marketinganalyses;
  • sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
 3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies.
 4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door MacGyver worden verwerkt:
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • locatiegegevens;
 • zoekopdrachten ingevoerd op de website;
 • surfgedrag.

Nieuwsbrieven

 1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan MacGyver. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
 2. MacGyver zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Afmelden voor nieuwsbrieven

 1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
  • door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
  • door contact op te nemen met MacGyver, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
 2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.

Wissen van persoonsgegevens

 1. MacGyver zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
  • de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
  • de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
 2. MacGyver is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 1. MacGyver zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
  • MacGyver daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
  • een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
  • het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
  • de doorgifte geschiedt aan een door MacGyver voor de in deze privacy statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker met welke bewerker MacGyver een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
 2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

 1. Op verzoek verleent MacGyver aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die MacGyver van hem bijhoudt en verstrekt MacGyver de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
 2. MacGyver biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die MacGyver van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
 3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij MacGyver worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van MacGyver. MacGyver reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Bezwaar

 1. De betrokkene kan bij MacGyver bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat MacGyver het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt MacGyver met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij MacGyver bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Recht van beperking

 1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene MacGyver verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Contact

  1. Voor vragen over de wijze waarop MacGyver persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die MacGyver van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met MacGyver.

Contactgegevens:

MacGyver
Adres: de Vriesstraat 16,
Postcode/plaats: 3261 PC Oud-Beijerland
e-mailadres: info[at]macgyver.nl
telefoonnummer: 085 – 222 0336

 1. Indien MacGyver op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt MacGyver de betrokkene daarvan op de hoogte.

Beveiligingsmaatregelen

 1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft MacGyver verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.
 2. Gegevens die via de website aan MacGyver worden verstrekt, zijn versleuteld. MacGyver maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Privacy beleid van derden

 1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals webshops, die door middel van links met de website zijn verbonden. MacGyver aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Wijzigingen

 1. MacGyver behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Op de website staat de nieuwste versie van de privacy statement van MacGyver.

Datalek

 1. Indien zich bij MacGyver een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal MacGyver daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Indien er sprake is van een datalek bij MacGyver dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt MacGyver de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Cookies

 1. MacGyver gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
 2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.
 3. MacGyver plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
 4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat MacGyver zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
 5. Soorten cookies en doelen:
De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
MacGyver Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website. Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw website bezoek.
MacGyver ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan MacGyver zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan MacGyver op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. MacGyver heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
MacGyver Tracking cookie Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

Klacht indienen

 1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door MacGyver niet in overeenstemming is met deze privacy statement en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Sparren?

085 222 03 36

Beschikbaarheid

Elke werkdag van
09.00 – 22.00 uur

Kantoor

de Vriesstraat 16
3261 PC Oud-Beijerland

MacGyver 2018 | Sitemap

Stuur een email